printlogo


کد خبر: 155530تاریخ: 1397/2/26 00:00
تماشاگران در جایگاه خبرنگاران

در حالی که جایگاه خبرنگاران متعلق به نمایندگان رسانه‌ها است باز هم شاهد بودیم که افراد متفرقه بسیار زیادی در این جایگاه مخصوص اصحاب رسانه نشستند. جالب اینجا است که تعدادی از نوجوانان با پیراهن استقلال، مدیر برنامه‌های بویان و تیام که در سفر خرمشهر با استقلال حضور داشتند و افراد دیگر زیادی در جایگاه نمایندگان رسانه‌ها بودند و برخی خبرنگاران به صورت ایستاده بازی را تماشا می‌کردند. این وضعیت نیز برای خبرنگاران بسیار غیر  قابل تحمل شده. در ورزشگاه اروندان خرمشهر هم همین داستان بود و سعید فتاحی فقط به این مسائل می‌خندید!

 


Page Generated in 0.0070 sec